Rising star exhibits quality

13102014 Anthony Joshua 1 (anthonyfjoshua via Twitter)

Anthony Joshua overcame Russia’s Denis Bakhtov to claim the WBC heavyweight title. credit@anthonyfjoshua via Twitter

Anthony Joshua overcame Russia’s Denis Bakhtov to claim the WBC heavyweight title. credit@anthonyfjoshua via Twitter